http://brigady.z-inzerce.cz/header.png

Pravidla


Obecné podmínky webu

brigády.z-inzerce.cz


Závazná pravidla a podmínky používání služeb je povinen dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat.


Správce = majitel Serveru nebo osoba pověřená jeho správou, Podmínky = tento dokument, Data = jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil.


Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na Server textové a obrazové informace (dále jen Data). Služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat.


Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a / nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru.


Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení a souhlas uživatele s těmito Podmínkami. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.


Přistoupením k Podmínkám uživatel akceptuje veškerá jejich ustanovení.


Při využití služeb Serveru je uživatel povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované správcem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a které jsou nutné pro zařazení Dat do příslušné kategorie.


Pro Data, která uživatel na Server vkládá, platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.


Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, reprodukovat, publikovat, licencovat, nebo prodávat jakékoli informace získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci server.


Na tomto Serveru nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem je pouze e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo, vždy ve spojitosti s heslem, které volí uživatel. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z databáze. Správce prohlašuje, že podnikne veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.


Správce nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.


Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím kontaktního formuláře.


Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.


Správce prohlašuje, že zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.


Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.


Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.


Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.


Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.


Služby Serveru mohou odesílat uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd.


Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


--------------------------------------------------------------------------------


Pravidla pro vkládání inzerátů

brigády.z-inzerce.cz


Prvním pravidlem je slušnost a dodržování zákonů - vyvarujte se prosím urážlivých výroků, vyřizování účtů, propagace různých ilegálních aktivit a vůbec všech dalších věcí, které jsou v rozporu s obecnou slušností a zákony České Republiky.


Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv obsah webu, který je dle jeho názoru v rozporu se zákony, slušnými mravy nebo je jinak nevhodný. Zároveň si vyhrazuje právo znemožnit přístup uživatelům, kteří se zachovají výše uvedeným způsobem, a to například zablokováním účtu nebo IP adresy.


Vkládejte prosím inzeráty pouze do odpovídajících kategorií. Inzerujte jednu věc do jedné sekce pouze jednou. Za porušení pravidel inzerování se považuje také opětovné vkládání stejného inzerátu do jedné kategorie několikrát za sebou a uživatelé, kteří to budou opakovaně dělat se vystavují nebezpečí zablokování svého účtu, případně IP adresy.


Inzerce je určena především pro soukromou inzerci, tzn. i když mohou vkládat inzeráty i firmy, všichni musí respektovat limity, stanovené správci. Nepřejeme si zbytečné zahlcování inzerce vkládáním několika po sobě jdoucích inzerátů od stejného uživatele.


Obecně platí, že by neměly být v jedné kategorii vloženy více než tři inzeráty od jednoho inzerenta za sebou. Celkový počet inzerátů pro jednoho uživatele je 9. Obcházení limitů je považováno za porušení pravidel a narušitel se vystavuje výše zmíněným sankcím.


Odkazy v inzerátech vkládejte pouze do kolonky, která je k tomu vyhrazená a směřujte je co nejpřesněji.


Je zakázáno vytváření vícenásobných uživatelských účtů.

Je zakázáno inzerovat na \"domácí práce\" které mají za úkol jen získávat vstupní poplatky. Proto neinzerujte na žádné posílání letáků, kompletaci čehokoli ani katalogy prací. Kde jsou nějaké poplatky.

Je zakázáno inzerovat a odkazovat na takzvané weby \"made for adsense\" které obsahují minimum informaci a jsou určeny jen k zobrazování reklam.
Všichni inzerenti by se měli snažit podat v inzerátu dostatek informací. Uvádějte prosím u inzerátů, o jakou společnost se jedná. Příklad: když jsem inzerent z OBS tak napíši do inzerátu že jde o MLM Herbalife atd. To samé u dalších MLM.